СТАТУТ

 

Грем’яцької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Острозької районної ради

Рівненської області

( нова редакція)

 

 

Р о з д і л   І.

Загальні положення.

 

1.1.  Грем’яцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів (далі – школа)  знаходиться у спільній власності територіальних громад  Острозького району  і відповідно до ст.18  Закону  України «Про освіту» є державним закладом освіти.

1.2.  Юридична адреса загальноосвітньої школи І – ІІІ  ступенів: 35841 Рівненська область, Острозький район, с. Грем’яче вул. Центральна, 77, тел.56-2-63.

1.3.  Грем’яцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп.

1.4.  Власником загальноосвітньої школи є  Острозька районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад району.

1.5.  Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.  Головним завданням школи є:

·   забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

·   виховання громадянина України;

·   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

·   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

·   розвиток особистості учнів на вільне флотування політичних і світоглядних переконань;

·   виховання свідомого ставлення до свого здоров’я  інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад  здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

·   створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7.  Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”,  „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, власним статутом.

1.8.  Школа самостійно приймає рішення  і здійснює  діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9.  Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

·   безпечні умови освітньої діяльності;

·   дотримання державних стандартів освіти;

·   дотримання договірних зобов’язань з іншими  суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

·   дотримання фінансової дисципліни.

1.10.         У школі визначена українська мова навчання і за рішенням педагогічної ради можуть запроваджуватись поглиблене вивчення предметів, профільне навчання, а також професійне навчання.

1.11.         Школа має право:

·   проходити  в установленому порядку державну атестацію;

·   визначати форми, методи і засоби організації навчально- виховного процесу за погодженням  із засновником;

·   визначати варіативну частину робочого  навчального плану;

·   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні  та індивідуальні робочі навчальні плани;

·   спільно з вищими навчальним закладами , науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково - дослідну , експериментальну , пошукову роботу, що  не суперечить законодавству України;

·   використовувати різні форми морального  і матеріального заохочення до учасників навчально- виховного процесу;

·   бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

·   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої та законодавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 
·   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

·   розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно - оздоровчих, лікувально - профілактичних і культурних підрозділів.

1.12.         У школі функціонують: методичне об’єднання вчителів початкових класів, методичне об’єднання вчителів предметів природничого циклу, методичне об’єднання вчителів предметів суспільно – гуманітарного циклу, методичне об’єднання класних керівників і класоводів. При необхідності, рішенням педради, можуть створюватись інші предметні методичні об’єднання, постійно діючі семінари, творчі і робочі групи тощо.

1.13.         Школа може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

1.14.         Медичне обслуговування учнів та відповідні умови його організації забезпечуються засновником і здійснюються Острозькою ЦРЛ та Гремяцьким  ФАПом.

1.15.         Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

Р о з д і л  ІІ.

Організація навчально -  виховного процесу.

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного навчального планів роботи. В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи розглядає педагогічна рада школи і затверджує рада школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально - виховний процес, є  робочий навчальний план, що складається на основі типових  навчальних планів, розроблених  та затверджених Міністерством освіти і науки України, із  конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

       Робочий навчальний план школи комунальної  форми власності погоджується педагогічною радою школи і затверджується відповідним  органом управління освітою. У вигляді  додатків до робочого навчального плану додаються: розклад уроків ( щоденний, тижневий) та режим роботи школи  ( щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого  навчального  плану педагогічні  працівники школи самостійно добирають програми , підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а  також науково - методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

       Педагогічні працівники можуть  самостійно розробляти навчальні програми спецкурсів, факультативів тощо і після затвердження у встановленому порядку використовувати у навчально- виховному процесі.

2.4. Школа здійснює навчально – виховний процес за 5-ти денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється  за наказом директора на підставі особистої заяви  (для неповнолітніх – заяви  батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії) , паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документи про рівень освіти (крім дітей, які  вступають  до першого класу). У разі  потреби  учень може перейти протягом будь – якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.

       Поділ класів на групи  на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згідно  з нормативами, встановленими МО і науки та погоджені з Мінфіном.

2.6. У школі за бажанням батьків або осіб, які їх  замінюють, та за  рішенням засновника при наявності  належної навчально- матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу  можуть створювати групи продовженого дня.

      Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається такий режим роботи групи продовженого дня: 12.00-18.00 години.

  2.7 Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності  відповідно до кількості поданих заяв, але не більше ніж  30 учнів, та санітарно – гігієнічних умов для  здійснення навчально – виховного процесу.

       Школа може мати у своєму складі  класи з поглибленим вивченням  предметів, класи з поділом на групи для профільних дисциплін.

2.8. Структура навчального року ,  також  тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу,  передбаченим робочим навчальним планом.

       Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня  у День знань  і закінчуються: у 1-х класах - 25.05., у 2-х -11-х -31.05 але не пізніше 1 липня наступного року

       Навчальний рік поділяється  на ІІ семестри.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять  на інші види діяльності забороняється (крім випадків передбачених законодавством України).

2.10 Протягом навчального року учням запроваджуються канікули: осінні, зимові, весняні та літні. Початок та закінчення  канікул встановлюється Міністерством освіти та науки України. Тривалість канікул протягом навчального  року  не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у школі становить:

        у 1 класі – 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах -  45 хвилин.  Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з районним відділом освіти та державною санітарно – епідеміологічною службою.

 2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається  розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно - гігієнічних вимог, погоджується з районною СЕС і затверджується директором.

     Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.13. Зміст, обсяг і характер  домашніх  завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних  вимог з урахуванням  індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У школі визначення рівня досягнень у навчанні здійснюється  відповідно до діючої системи оцінювань  учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається характеристика  знань та умінь учнів у навчанні.

2.15. Результати семестрового річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів школи  визначається  інструкцією про  переведення і випуск учнів навчальних закладів системи  загальної середньої  освіти усіх типів та форм власності, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України.

2.17. Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної  підсумкової атестації визначається Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів.

2.18.Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

    ·   по закінченні початкової школи – табель успішності;

·   по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

·   по закінченні середньої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення передбачені нормативними актами та встановлені радою школи.

2.20.Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовується відповідно до положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

2.21. Для забезпечення потреби школярів і суспільства у поглибленні трудової підготовки учнів 10-11 класів в школі може здійснюватись професійне навчання.

2.22. Професійна підготовка здійснюється на основі навчального плану, складеного у відповідності до базових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України.

2.23. Зарахування учнів у групи для професійного навчання здійснюється наказом директора на підставі письмової заяви та згоди батьків.

2.24. Наповненість навчальних груп визначає школа на основі нормативів, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2.25. Навчання учнів здійснюється у кабінеті професійного навчання, навчальній майстерні та на базі місцевого сільськогосподарського підприємства.

2.26. Навчально-виробничу практику учні проходять на базі місцевого сільськогосподарського підприємства під керівництвом майстра виробничого навчання та досвідчених спеціалістів.

2.27. Учні, які успішно закінчили курс професійного навчання та склали кваліфікаційний іспит отримують посвідчення відповідного зразка.

2.28. Право на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професії, засвідчується Ліцензією яку видає ДАК Міністерства освіти і науки України.

<1>  <2>  <3>  <4>